Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN TIANTU MINERALEN WEBSHOP

De consument heeft het recht aan TianTu Mineralen mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De verzendkosten worden nooit terug betaald en blijven altijd ten laste van de consument.

Ondernemingsgegevens TianTu Mineralen

Charles Nelly BV
Hof ten Walle 1
9000 Gent
BE0794.974.584
info@tiantu.be
0488 15 58 55

Artikel 1: Algemene bepalingen

De electronische webwinkel van TianTu Mineralen is een Besloten Vennootschap met maatschappelijke zetel te 9000 Gent (België), Hof ten Walle 1, 9000 Gent, BTW BE 0794.974.584 (hierna TianTu Mineralen) en biedt haar klanten de mogelijkheid om haar producten online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het TianTu Mineralen assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij TianTu Mineralen.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s illustreren het vermelde artikel, tenzij anders vermeld.

 

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie.
We spenderen veel tijd aan de foto's op de website, om de kleuren zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven. De kleuren kunnen alsnog afwijken door andere instellingen van de kleuren of intensiteit op je beeldscherm. Een product kan op de afbeelding enigszins afwijken van de geleverde kleur en het model. TianTu Mineralen aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).

TianTu Mineralen is wat de juistheid, actualisatie, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. TianTu Mineralen is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële- of typefouten.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door TianTu Mineralen.

TianTu Mineralen is gerechtigd om - zonder opgave van redenen - bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het TianTu Mineralen assortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van TianTu Mineralen. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

Online via:

 • Kredietkaart
 • Bankkaart
 • Overschrijving (na telefonisch contact of via mail)
 • PayPal

Bij afhaling:

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • contant

Bij aankopen vanaf 80 euro is de verzending gratis.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van TianTu Mineralen.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van TianTu Mineralen te wijzen bijvoorbeeld aan een ieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover TianTu Mineralen beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt TianTu Mineralen zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de TianTu Mineralen klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan TianTu Mineralen.

Elk gebrek dient binnen 2 weken na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen:
De consument heeft het recht aan TianTu Mineralen mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de TianTu Mineralen klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan TianTu Mineralen Simon de Mirabellostraat 3, 9000 Gent, België.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

 • Bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
 • Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
 • Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 • Artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld.

Verzendkosten worden in geen geval terugbetaald.

Artikel 10: Privacy

Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.
TianTu Mineralen verbindt zich ertoe de gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van www.tiantu-mineralen.be toe te sturen.

Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van TianTu Mineralen bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat TianTu Mineralen uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat een aanvraag te sturen op het volgende adres: info@tiantu.be

Over ons privacybeleid
Tian Tu mineralen geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Het privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Tian Tu mineralen. De ingangsdatum voor de geldigheid van de privacy voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken

TianTu Mineralen houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u meer wilt lezen over ons privacy beleid, willen wij u wijzen op onze pagina privacybeleid of u kunt contact opnemen met info@tiantu.be

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door TianTu Mineralen om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 12: TianTu Mineralen klantendienst

De TianTu Mineralen klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 488 15 58 55 tijdens de openingsuren (dinsdag 13u tot 18u, woensdag, donderdag en vrijdag van 12u tot 18u en zaterdag van 11u tot 18u), via e-mail op webshop@tiantu.be of per post op het volgende adres: Simon de Mirabellostraat, 9000 Gent, België.

De winkel is ook steeds toegankelijk tijdens de openingsuren: dinsdag 13u tot 18u, woensdag, donderdag en vrijdag van 12u tot 18u en zaterdag van 11u tot 18u.

Artikel 13: Geschenkbonnen

Een TianTu Mineralen geschenkbon blijft 12 maanden na datum van afgifte geldig. Als het bedrag van de aankopen de waarde van de bon overschrijdt, dan wordt het verschil door de klant bijbetaald volgens de gebruikelijke betalingswijze. Hij mag niet ingeruild worden tegen geld of een ander betaalmiddel, zelfs niet gedeeltelijk.

Geschenkbonnen kunnen niet gebruikt worden om aankopen via de webshop te vergoeden. Zij kunnen enkel gebruikt worden bij aankopen in de fysieke winkel op het volgende adres: Hof ten Walle 1, 9000 Gent, België.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van TianTu Mineralen. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

TianTu Mineralen kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent (België) bevoegd.